van der Heyden, U. “Review: Hartmut Bartmuß, Bernhard Dernburg. Kolonialpolitiker Der Kaiserzeit, (Jüdische Miniaturen, 148), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2014 / Hartmut Bartmuß, Joseph Bendix. Regierungsbaumeister, Ingenieur Und Offizier in Deutsch-Südwestafrika, (Jüdische Miniaturen, 168), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2015.”. Journal of Namibian Studies : History Politics Culture, Vol. 19, June 2016, pp. 127-8, https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/504.