[1]
U. van der Heyden, “Review: Hartmut Bartmuß, Bernhard Dernburg. Kolonialpolitiker der Kaiserzeit, (Jüdische Miniaturen, 148), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2014 / Hartmut Bartmuß, Joseph Bendix. Regierungsbaumeister, Ingenieur und Offizier in Deutsch-Südwestafrika, (Jüdische Miniaturen, 168), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2015.”, JNS, vol. 19, pp. 127-128, Jun. 2016.