VAN DER HEYDEN, U. Review: Hartmut Bartmuß, Bernhard Dernburg. Kolonialpolitiker der Kaiserzeit, (Jüdische Miniaturen, 148), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2014 / Hartmut Bartmuß, Joseph Bendix. Regierungsbaumeister, Ingenieur und Offizier in Deutsch-Südwestafrika, (Jüdische Miniaturen, 168), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2015. Journal of Namibian Studies : History Politics Culture, v. 19, p. 127-128, 10 Jun. 2016.