van der Heyden, U. (2016). Review: Hartmut Bartmuß, Bernhard Dernburg. Kolonialpolitiker der Kaiserzeit, (Jüdische Miniaturen, 148), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2014 / Hartmut Bartmuß, Joseph Bendix. Regierungsbaumeister, Ingenieur und Offizier in Deutsch-Südwestafrika, (Jüdische Miniaturen, 168), Berlin, Hentrich & Hentrich, 2015. Journal of Namibian Studies : History Politics Culture, 19, 127-128. Retrieved from https://namibian-studies.com/index.php/JNS/article/view/504